Güýç

Güýç

Enjamlar ýa-da mugt agram türgenleşigi arkaly myşsalaryň görnüşini üýtgedip, myşsalaryň çydamlylygyny ýokarlandyryp bilersiňiz we sport görkezijilerinde hem-de beden görnüşinde ep-esli gowulaşyp bilersiňiz.Bu bölümde size iň oňat güýç taýýarlaýyş çözgüdini taparsyňyz.
Kardio

Kardio

Üznüksiz we gaýtalanýan maşklar arkaly kardiopulmoner funksiýasyny gowulandyrmak.Bu bölümde ideal kardio zonany saýlap we bulaşdyryp bilersiňiz.
Toparlaýyn okuw

Toparlaýyn okuw

Gat meýdanyndan netijeli peýdalanmak, bu bölüme synp, topara ýa-da beýleki zerurlyklara üns berseňiz, toparlaýyn taýýarlyk üçin has köp mümkinçilik döredýär.
Gurallar

Gurallar

Bu bölümde fitnes meýdançasy üçin zerur dürli gurallary tapyp bilersiňiz, şol sanda howa çalşygy, dynç alyş, fitnes esbaplary we ş.m.